loading

Marcel Geven - Privacyverklaring

Belangrijke info over uw persoonsgegevens en uw privacy

Marcel Geven hecht veel waarde aan goede communicatie met haar relaties, gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil graag een uitstekende service en informatievoorziening bieden.

Uw gegevens worden gebruikt in een beveiligde omgeving om onderhoud en communicatie van u als relatie te optimaliseren, boekingen goed uit te kunnen voeren, de juiste service te kunnen bieden, het verstrekken van prijsinformatie en om u van informatie te kunnen voorzien.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Soms vragen ik naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk contracten tussen beide partijen op te maken, uw vragen te verwerken, facturen te kunnen versturen en uw verzoeken te beantwoorden.

Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden met uw toestemming en u bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt.

Marcel Geven verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Marcel Geven zal uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen en/of delen met derden.

U geeft zelf aan of u onze nieuwsbrieven en/of servicemail wilt (blijven) ontvangen.

Wilt u zich uitschrijven voor Nieuwsbrieven en e-mails, dan kunt zich te allen tijde afmelden onderaan de pagina van iedere mailing die u van ons ontvangt of door een e-mail te sturen naar info@marcelgeven.com met het onderwerp ‘Afmelden’

U wordt dan niet meer op de hoogte gebracht van nieuws, prijzen, doen u geen relevante aanbiedingen meer en u ontvangt geen nieuwsbrief niet meer.

Met deze mail (beleid) wil Marcel Geven voldoen aan de (nieuwe) per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving (AVG). Marcel Geven is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als zijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht, offerte en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/ offerte.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Marcel Geven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde:
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, toestemming in mailbericht en/of afgifte visitekaartje.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden gevraagd:

- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Marcel Geven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Marcel Geven verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging:
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Hanteren gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
- Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Bij voorkeur via de mail.

Marcel Geven
info@marcelgeven.com

Top